"Danubiana Giurgiu" project

Giurgiu (10.12.2018)
(1064 juc)
Giurgiu (02.04.2019)
(1749 juc)
Giurgiu (02.28.2019)
(1963 juc)
Varsta medie
16 ani, 20.4255 zile 16 ani, 18.8613 zile - 1.5642 zile 16 ani, 18.6493 zile - 0.2120 zile
Specialitate mentionata
8.2707% 7.6043% - 0.6664% 7.9980% + 0.3937%
Nivel mediu
4.4697 4.4729 +0.0032 4.4724 -0.0005
Nivel mediu precizat
7 10 10 Mizerabil (2)
31 53 59 Jalnic (3)
171 285 316 Slab (4)
169 302 343 Inadecvat (5)
35 48 49 Acceptabil (6)
0 2 2 Bun (7)
4.4697 4.4729 4.4724 Medie

Select date of data to see scouts in "Giugiu" region